Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door SterConsult Multimedia.

SterConsult Multimedia kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden door ons aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SterConsult Multimedia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. SterConsult Multimedia is ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.